ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

) ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนสาคริชวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๑ ก  ถนนราชทัณฑ์ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๑๑๑๘๒   โทรสาร ๐๔๔-๘๓๐๑๘๑

      e-mail:  sakritschool_@hotmail.com           website       http://skv.chaiyaphum1.com

) สังกัด       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

) เขตพื้นที่การศึกษา    ชัยภูมิเขต ๑

) เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   ปฐมวัย  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖

) เขตพื้นที่บริการการศึกษา (ระบุ)   . เมือง จ. ชัยภูมิ

ข้อมูลด้านการบริหาร

 ผู้บริหารโรงเรียน

๑.๑ นางอรญา  ฒาริกชานนท์ ผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ

                              วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๙ ปี

   ๑.๒ นางสาวกรชุลี  สาคะริชานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ

                        วุฒิการศึกษาสูงสุด บธ.ม. สาขาบริหารธุรกิจ

                        ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน

      ๑.๓ นางสาววลัดดา  คำจุมพล ผู้อำนวยการ

                         วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

                        ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน

คำขวัญ                                  มองกว้าง    คิดไกล    ใฝ่ดี

ปรัชญา             

                โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นคนดี  มีคุณธรรม ดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า

คุณธรรมนำ  กิจกรรมเด่น  เน้นวิชาการ

 คุณธรรมนำ                  มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของสังคม

 กิจกรรมเด่น                 มุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีทักษะในด้านการแสดงออก ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถในกิจกรรมด้านต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

 เน้นวิชาการ                  มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย   อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา

 วิสัยทัศน์                              น้อมคุณธรรมนำความรู้                พัฒนาสู่มาตรฐาน

                โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม วิชาการ และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

    เป้าหมาย

โรงเรียนสาคริชวิทยาได้กำหนดเป้าหมายของโรงเรียนไว้ดังนี้

                ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสังคม

                ๒. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะในการดำเนินชีวิตนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

                ๓. นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

                ๔. นักเรียนมีจิตสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย

                ๕. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                ๖. นักเรียนเป็นบุคคลที่พัฒนาตนเอง ทันข่าวสารเหตุการณ์และวิทยาการใหม่ ๆ ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 สีประจำโรงเรียน

                เหลือง น้ำเงิน

                สีเหลือง                 หมายถึง                ความรอบรู้ ความมีคุณธรรม

                สีน้ำเงิน                 หมายถึง                ความมีพลัง ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน                                            

 คติธรรม

                ซื่อสัตย์  วิริยะ  หิริโอตตัปปะ  กตัญญู  กตเวที