บุคลากรผู้จัดการ

นางอรญา  ฒาริกชานนท์
    ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการนางสาวกรชุลี  สาคะริชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาคริชวิทยา


นางสาววลัดดา  คำจุมพล
ที่ปรึกษาโรงเรียนสาคริชวิทยา
บุคลากรระดับประถมศึกษา